หลักการและเหตุผลของการประชุมวิชาการ(About conference)

หลักการ: มหาวิทยาลัยกรุงเทพสุวรรณภูมิ  ได้รับมอบหมายจากเครือข่ายความร่วมมือทางเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ประยุกต์และระบบสารสนเทศของสิบสองมหาวิทยาลัย (ประกอบด้วย 1. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 2. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ 3. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 4. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก 5. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ  6. มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 7. มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์  8. มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 9. มหาวิทยาลัยทักษิณ 10. มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์ 11. มหาวิทยาลัยกรุงเทพสุวรรณภูมิ 12. วิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก) ให้เป็นผู้ดำเนินการจัดการประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและนานาชาติด้านเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ประยุกต์และระบบสารสนเทศครั้งที่ 17 (The 17th International conference in Applied Computer Technology and Information Systems) และการประชุมวิชาการระดับชาติด้านบริหารธุรกิจ (NCOBA-2021-1)

 

วัตถุประสงค์:

1. เพื่อเผยแพร่องค์ความรู้ที่เกิดจากการวิจัยของคณาจารย์ นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา บุคคลทั่วไป จากสถาบันอุดมศึกษา ในประเทศและต่างประเทศ

2. เพื่อเป็นเวทีให้คณาจารย์นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาและ บุคคลทั่วไปได้นำเสนอผลงานการวิจัยสู่สาธารณชน

3. เพื่อเปิดโอกาสให้มีการเสวนา แลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ เกี่ยวกับผลการวิจัย ระหว่างกัน 

4. เพื่อพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานงานวิจัย

 

ขอบเขตหัวข้อที่เกี่ยวข้อง(Related topics)

ACTIS - Conference Tracks:

  1. Information Technology

1.1 Artificial Intelligence and Machine Learning

1.2 Internet Technologies and Applications

1.3 Data/Network Security

1.4 Storage Systems and Techniques

1.5 Data Retrieval & Data Mining 1.6 System Modeling and Simulations

  1. Commerce Technology

2.1 e-Business Applications and Software

2.2 Managing Innovation & Marketing on the Web

2.3 Web Advertising and Web Publishing

2.4 Business & Consumer Oriented E-Commerce

2.5 Business Technology

  1. Software Engineering

3.1 Software Process, Design and Architecture

3.2 Software Configuration Management

3.3 Software Evolution

3.4 Software Component and Prototyping

 

  1. Computer Systems

4.1 Computer Systems and Applications

4.2 Distributed & Grid Computing

4.3 Computer Graphics & HCI

4.4 Computer Networks; Protocols & QOS

4.5 Network Management

  1. Computer Education & Training
  2. Computer Hardware and Peripheral

 

NCOBA - Conference Tracks:

  1. International Business Administration

1.1 Principle of International Business

1.2 International Business Management

1.3 Business Development

1.4 Innovation and Technology Management

  1. Marketing Management

2.1 Principle of Business Management

2.2 Marketing Environment Analysis

2.3 Marketing Strategy

  1. Finance

3.1 Banking and Finance

3.2 Corporate Finance and Governance

3.3 International Finance

  1. Economics

4.1 Economic Development

4.2 Economic Methodology

4.3Labour Economics

4.4 International Economics

 

รูปแบบการประชุมวิชาการ (Pattern of conference)

          การประชุมวิชาการประกอบด้วยการบรรยายให้ความรู้ในหัวข้อความก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์โดยวิทยากรพิเศษ และ การนำเสนอผลงานวิจัยโดยผู้ส่งบทความในรูปแบบการนำเสนอปากเปล่า (Oral presentation) บทความทุกบทความจะถูกพิจารณา เสนอแนะ ในการปรับปรุงแก้ไข เพิ่มเติม เพื่อความถูกต้อง สมบูรณ์ โดยกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ (Peer reviewer) ที่เชี่ยวชาญในสาขาที่นำเสนอ หรือเกี่ยวข้อง จำนวนสองท่าน ทุกบทความที่ได้ผ่านการพิจารณาเพื่อการนำเสนอจะได้รับการตีพิมพ์ในเอกสารสืบเนื่องการประชุมวิชาการ (ACTIS 17th 2021 & 2021 NOCOBA proceeding) 

           สำหรับบทความที่นำเสนอในรูปแบบของนานาชาติและมีบทความเป็นภาษาอังกฤษ หลังจากการปรับปรุงเพิ่มเติม เนื้อหา จะได้รับการพิจารณาเพื่อตีพิมพ์ในวารสารวิชาการนานาชาติ International journal of Applied Computer Technology and Information System- TCI 2nd

         

สถานที่จัดประชุมวิชาการ(Venue)

มหาวิทยาลัยกรุงเทพสุวรรณภูมิ