ชื่อโครงการ: การจัดการประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและนานาชาติด้านเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ประยุกต์และระบบสารสนเทศ ครั้งที่ 17 และการประชุมวิชาการระดับชาติด้านบริหารธุรกิจ

ผู้รับผิดชอบโครงการ:  

  มหาวิทยาลัยกรุงเทพสุวรรณภูมิ 

หลักการและเหตุผล:

  มหาวิทยาลัยกรุงเทพสุวรรณภูมิ   ได้รับมอบหมายจากเครือข่ายความร่วมมือทางเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ประยุกต์และระบบสารสนเทศของสิบสองมหาวิทยาลัย (ประกอบด้วย 1. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 2. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ 3. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 4. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก 5. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ  6. มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 7. มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์  8. มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 9. มหาวิทยาลัยทักษิณ 10. มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์ 11. มหาวิทยาลัยกรุงเทพสุวรรณภูมิ 12. วิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก) ให้เป็นผู้ดำเนินการจัดการประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและนานาชาติด้านเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ประยุกต์และระบบสารสนเทศครั้งที่ 17 (The 17th International conference in Applied Computer Technology and Information Systems) และการประชุมวิชาการระดับชาติด้านบริหารธุรกิจ (NCOBA-2020-1) ทั้งนี้การประชุมวิชาการจะจัดให้มีขึ้นในวันพฤหัสบดีที่ 2 เมษายน 2563 ณ มหาวิทยาลัยกรุงเทพสุวรรณภูมิ โดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อเผยแพร่องค์ความรู้ที่เกิดจากการวิจัยของคณาจารย์ นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา และบุคคลทั่วไปจากสถาบันอุดมศึกษา หน่วยงาน ทั้งของรัฐและเอกชนในประเทศไทยและต่างประเทศ เพื่อเป็นเวทีให้ผู้นำเสนอผลงานวิจัย ได้นำเสนอผลงานการวิจัยที่มีคุณภาพสู่สาธารณชน รวมทั้งเป็นการเปิดโอกาสให้มีการเสวนา แลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์เกี่ยวกับผลการวิจัย ระหว่าง คณาจารย์ นักศึกษาและนักวิชาการ ซึ่งถือเป็นการพัฒนาคุณภาพ มาตรฐานงานวิจัย อีกทั้งยังเป็นการสอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 ของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) กระทรวงศึกษาธิการ

   การจัดการประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและนานาชาติด้านเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ประยุกต์และระบบสารสนเทศครั้งที่ 17 (The 17th International conference in Applied Computer Technology and Information Systems) และการประชุมวิชาการระดับชาติด้านบริหารธุรกิจ (NCOBA-2020-1) เป็นส่วนหนึ่งในการที่จะผลักดันคุณภาพงานวิจัย การจัดการเรียนการสอน และการพัฒนาการด้านวิชาการ เพื่อตอบสนองต่อนโยบายของมหาวิทยาลัย และเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาประเทศได้อย่างดี

วัตถุประสงค์:

1. เพื่อเผยแพร่องค์ความรู้ที่เกิดจากการวิจัยของคณาจารย์ นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา บุคคลทั่วไป จากสถาบันอุดมศึกษา ในประเทศและต่างประเทศ

2. เพื่อเป็นเวทีให้คณาจารย์ นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ได้นำเสนอผลงานการวิจัยสู่สาธารณชน

3. เพื่อเปิดโอกาสให้มีการเสวนา แลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ เกี่ยวกับผลการวิจัย ระหว่างกัน

4. เพื่อพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานงานวิจัย

สถานที่ดำเนินงาน:

มหาวิทยาลัยกรุงเทพสุวรรณภูมิ