รูปแบบบทความ(Paper template)

  • บทความผลงานวิจัยภาษาอังกฤษที่จะนำเสนอในการประชุมวิชาการระดับนานาชาติชาติด้านเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ประยุกต์และระบบสารสนเทศ (ACTIS) ครั้งที่ 17 จะใช้รูปแบบบทความ(Paper template)และการอ้างอิงตามมาตรฐานของ IEEE 2014_04_msw_a4_format  (A4 - Doc)
  • International Conference Template (Not exceed five pages, including all figures, tables, and references) (URL: https://www.ieee.org/conferences/publishing/templates.html)
  • บทความผลงานวิจัยภาษาไทย หรือ อังกฤษ นำเสนอในการประชุมวิชาการระดับชาติด้านเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์  ประยุกต์และระบบสารสนเทศ (ACTIS) ครั้งที่ 17 และการประชุมวิชาการระดับชาติด้านบริหารธุรกิจ (NCOBA 2021-1) จะใช้รูปแบบบทความ ไม่เกิน 5 หน้ากระดาษ  (Paper template) ตัวอักษร (Font) และการอ้างอิง (Reference) ดังนี้ (ดาวน์โหลด Template_actis_thai)

 

การส่งผลงาน Submission

ส่งผลงานผ่านระบบ

Submissions by login and Make a new submission on Easychair Website  (URL  https://easychair.org/conferences/?conf=actisnocoba20211)

 

การพิจารณาผลงาน (Peer Review)

บทความที่ผ่านการพิจารณาจากกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจะได้รับการพิจารณานำเสนอในที่ประชุมวิชาการ ตามวันเวลาที่กำหนด โดยแต่ละบทความจะถูกพิจารณาโดยอาจมีการเสนอแนะให้มีการปรับ ปรุงแก้ไข เพิ่มเติมในบางประเด็นทั้งนี้เพื่อให้บทความมีความถูกต้องและสมบูรณ์ การพิจารณาจะกระทำโดยกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิสองท่านในรูปแบบปกปิด และส่งผลกลับผ่านระบบ Easychair 

Double blind peer review, then notify to Easychair account