อัตราค่าลงทะเบียน(Registration rate)

-การประชุมวิชาการระดับชาติเรื่องละ 1,000 บาท
-การประชุมวิชาการระดับนานาชาติเรื่องละ 2,000 บาท
-การโอนเงิน บัญชีธนาคารกรุงไทย ประเภทออมทรัพย์ เลขที่ 017-0-03804-1 ชื่อบัญชี มหาวิทยาลัยกรุงเทพสุวรรณภูมิ
-หลักฐานการโอนเงิน ส่งทาง This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.